پراتیـکـــ [فضا محور]

پراتیک فضامحور (معماری)

در پراتیک [فضا محور]، ما تحت دیسیپلین معماری به گستره‌ای از مطالعات و خدمات طراحی محیطی در عرصه هایی همچون طراحی ساختمان، طراحی منظر، و طراحی داخلی می‌پردازیم. تعریف ساده ما از معماری، «فرم‌ یابیِ محتوای مفروض یک محدوده فضایی» است. بر اساس این تعریف، ما با بهره‌گیری از نظریه و فرایند تجربی معماری می‌کوشیم تا با پردازش کانسپت‌ها از خلال مواجهۀ محتوای پیش فرض و زمینه‌ی خاص هر فضا، به سنتزی دست یابیم که در قالب فرم معماری به تولید محتوایی نو منجر شود. از این رو بسته به کیفیت این مواجهه که تا حد زیادی به واسطۀ محدودیت ها و فرصت های زمینه، )همچون شرایط محیط کالبدی، ساختار اجتماعی و فرهنگی و شرایط اقتصادی( تعریف می‌گردد، پروژه های ما گستره‌ای از طرح‌های سادۀ کارکردگرا و اقتصادی تا طرح‌های پیچیده و با رویکردی انتقادی را در مجموعه متنوعی از کاربری‌ها ( از طراحی خانه های کوچک خصوصی تا کانسپت پروژه های بزرگ مقیاس و عمومی) در برمی‌گیرد.


خانه


انتقال به پراتیک [فضا محور]